Skip to content
Home » วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“การศึกษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัย”

(Excellent education through innovation, creativity, and research)

พันธกิจ (Missions)

  1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาสมรรถนะการวิจัยและบ่มเพาะความเป็นนวัตกรให้กับครูนักวิจัย
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูนักวิจัยในกระบวนการนิเทศและติดตามการดำเนินงานวิจัย
  4. นิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือกับครูนักวิจัย
  5. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูนักวิจัย
  6. เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของครูนักวิจัย
  7. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ทำความรู้จักกับคณะกรรมการ
เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1