Skip to content
Home » คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1

คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1

นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต
ประธาน
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

นายสหรัฐ ลักษณะสุต
รองประธานและหัวหน้า
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

นายชยานนท์ ไชยรักษ์
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนบ้านบึง”มนูญวิทยาคาร”

นางสาวปัทมาพร ณ น่าน
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

นายศุภวัฒน์ อังคะสี
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

นางสาวศิริพร นันท์ชัย
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี

นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

นางสาวณัฐชยา รักษา
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนแสนสุข

นายศราวุธ เผ่าพันธ์
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

นายสุภยศ สิริโชคดีกุล
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนชลกันยานุกูล

นายณัติธร ศรีรักษา
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

นางสาวอัญชัน แซ่เตียว
กรรมการ
กลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”