Skip to content

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ร่วมกับ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม (ประธานและรองประธานคณะกรรมการ) และโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี 1

โรงเรียน 12 แห่ง

ในกลุ่มเครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1

ครู/บุคลากร 1,315 คน

จะได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะให้เป็น “ครูนักวิจัย”

นักเรียน 21,542 คน

ได้รับการศึกษาที่เป็นเลิศ
(Excellent Education)

อ้างอิง: ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ทำความรู้จักกับคณะกรรมการ
เครือข่ายวิจัยสหวิทยาเขตชลบุรี 1